Jednoglasno

Viškovo donijelo odluku o pomoći poduzetnicima, stopirana i prisilna naplata

Sanja Gašpert

Odluka se ne primjenjuje na gospodarske subjekte koji su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH ili jedinice lokalne samouprave, odnosno čiji su osnivači RH ili jedinica lokalne i regionalne samoupraveOpćinsko vijeće Viškova održalo je svoju drugu e-sjednicu na kojoj je jednoglasno prihvaćen prijedlog načelnice Sanje Udović, odnosno Odluka o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ublažavanja ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa. Mjere mogu koristiti svi gospodarstvenici sa sjedištem i prebivalištem na području Općine Viškovo ili subjekti koji svoju poslovnu djelatnost obavljaju na području Općine Viškovo, a sve s ciljem ublažavanja negativnih ekonomskih posljedica izazvanih epidemijom. Odredbe ove Odluke ne primjenjuju se na subjekte koji su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu RH ili jedinice lokalne samouprave, odnosno čiji su osnivači RH ili jedinica lokalne regionalne samouprave. Gospodarstvenici koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji je rad obustavljen u sklopu protuepidemijskih mjera imaju pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti. Ovo pravo gospodarstvenici mogu ostvariti za mjesec travanj i za svaki idući mjesec za vrijeme trajanja protuepidemijskih mjera kojima je obustavljen njihov rad.


Gospodarstvenici koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji rad nije obustavljen u sklopu protuepidemijskih mjera, ali je u njihovom poslovanju došlo do značajnog pada prihoda i primitaka, imaju pravo na djelomično oslobađanje plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, razmjerno postotku pada prihoda i primitaka u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Ovo pravo gospodarstvenici mogu ostvariti za travanj i za svaki idući mjesec do opoziva Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka ove godine i to prema postocima koji su objavljeni na internetskim stranicama Općine Viškovo.


Oslobođeni zakupnine


Također, gospodarstvenici koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji je rad obustavljen u sklopu protuepidemijskih mjera, a koji poslovnu djelatnost obavljaju temeljem Ugovora o zakupu prostora ili zakupa javne površine u vlasništvu Općine Viškovo, imaju pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja zakupnine, osim pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost. Pravo na potpuno oslobađanje od plaćanja zakupnine gospodarstvenici mogu ostvariti za travanj te za svaki idući mjesec za vrijeme trajanja protuepidemijskih mjera kojima je obustavljen njihov rad. Gospodarstvenici koji obavljaju poslovnu djelatnost čiji rad nije obustavljen u sklopu protuepidemijskih mjera, ali je u njihovom poslovanju došlo do značajnog pada prihoda, a koji poslovnu djelatnost obavljaju temeljem Ugovora o zakupu prostora ili javne površine u vlasništvu Općine Viškovo, imaju pravo na djelomično oslobađanje plaćanja zakupnine razmjerno postotku pada prihoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine, osim pripadajućeg poreza na dodanu vrijednost. Pravo na djelomično oslobađanje plaćanja zakupnine gospodarstvenici mogu ostvariti za travanj i za svaki idući mjesec do opoziva odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka, prema postocima objavljenim na internetskim stranicama Općine Viškovo.
Nadalje, gospodarstvenicima koji temeljem suglasnosti Općine Viškovo imaju sklopljen ugovor o podzakupu prostora ili javne površine s trećim stranama odobrit će se korištenje mjere potpunog ili djelomičnog oslobađanja plaćanja ugovorene zakupnine ukoliko dokažu da podzakupnik ispunjava uvjete za potpuno ili djelomično oslobođenje zakupnine, da su podzakupnika oslobodili ili djelomično oslobodili od obveze plaćanja podzakupnine i da je podzakupnik potpuno ili djelomično oslobođen od obveze plaćanja zakupnine na način propisan ovom odlukom.


Stopirane prisilne naplate


Također, odlukom je utvrđeno da se tijekom trajanja posebnih okolnosti utvrđenih Odlukom o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka ove godine neće pokretati postupci prisilne naplate dospjelih dugovanja na ime komunalne naknade za poslovni prostor, komunalne naknade za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, zakupnine za zakup prostora u vlasništvu Općine Viškovo i zakupnine za zakup javne površine u vlasništvu Općine Viškovo gospodarstvenika prema Općini Viškovo, osim ukoliko bi to utjecalo na njihovu zastaru. Isto tako, od mjeseca ožujka do opoziva Odluke o nastupanju posebnih okolnosti od 20. ožujka ove godine neće se obračunavati zakonske zatezne kamate na dospjela potraživanja gospodarstvenika na ime komunalne naknade za poslovni prostor, komunalne naknade za građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti, zakupnine za zakup prostora u vlasništvu Općine Viškovo i zakupnine za zakup javne površine u vlasništvu Općine Viškovo.


Razumijevanje za gospodarstvenike


– Drago mi je da je općinsko vijeće jednoglasno prihvatilo moj prijedlog i time pokazalo razumijevanje za gospodarstvenike u ovim nepredviđenim okolnostima. Nastojimo u prvom redu pomoći onim gospodarstvenicima koji nisu ostvarili prihode i primitke od propisivanja mjera i u potpunosti ih oslobađamo obveze plaćanja zakupnine, osim obveze plaćanja poreza na dodanu vrijednost koja nije u nadležnosti Općine Viškovo, te komunalne naknade, ali smo uzeli u obzir i one skupine gospodarskih subjekata čiji su prihodi i primici značajno umanjeni za koje su predložene mjere pomoći razmjerno padu njihovih prihoda i primitaka. Financijske posljedice predloženih mjera pomoći na proračun primarno ovise o vremenu trajanja posebnih mjera te o broju gospodarstvenika koji će zatražiti pravo na razmjerno umanjenje svojih obveza. U trenutku predlaganja mjera pomoći, analizom broja gospodarstvenika koji ostvaruju pravo na mjere oslobađanja i projekcijom broja gospodarstvenika za koje se pretpostavlja da je u njihovom poslovanju došlo do smanjenja prihoda i primitaka očekujemo da će se njihov financijski učinak osigurati u sklopu planiranih stavki proračuna, kaže Sanja Udović.


[gs-fb-comments]